Szkolenie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informuję o możliwości uczestniczenia w nieodpłatnym szkoleniu organizowanym przez Śląską Izbę Rolniczą w Wiśle, w dniach 8-9.10.2014 r.  Szkolenie jest połączone z wyjazdem integracyjnym.

Osoby zainteresowane uczesniczeniem w szkoleniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (z podaniem imienia i nazwiska chętnych) na adres email: w terminie do 2 września 2014 roku, gdyż liczba uczestników jest ograniczona do 30 osób.

 

Lokalizacja:

Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik”

Ustroń
ul. Turystyczna 7

UWAGA:
1. dojazd do ośrodka i z powrotem – we własnym zakresie
2. dopłata do uroczystej kolacji – 30 zł./os.
3. limit uczestników – 30 osób
4. proszę o przekazanie tej informacji wszystkim członkom SITRu w Katowicach, gdyż nie mam adresów mailowych do wszystkich członków Stowarzyszenia

Informacje:

Pierwszy dzień szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne, natomiast dzień drugi – zajęcia praktyczne w pobliskim obiekcie leśnym. Wykładowcami na szkoleniu będą pracownicy naukowi Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W ramach szkolenia Uczestnicy mają zapewnione całodzienne wyżywienie (śniadanie, 2 obiady, kolację, serwis kawowy) oraz nocleg w Ośrodku, a także materiały szkoleniowe i dojazd do obiektu leśnego w drugim dniu szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy jego uczestnicy otrzymają zaświadczenie

 

 

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

 • zakwaterowanie w Ośrodku od godziny 12:00
 • godz. 13:00 – 13:30 – obiad
 • od godz. 13:45 – rozpoczęcie szkolenia ( tematyka jak poniżej)
 • godz. 20 : 00 – kolacja

Dzień drugi

 •  godz. 8 : 00 – 8:30 – śniadanie
 • od godz. 9 : 00 – wyjazd do pobliskiego obiektu leśnego – zajęcia praktyczne
 • godz.14 : 00 – obiad i wyjazd uczestników  szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

 1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013).
  • a) Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich – informacje ogólne i wykonanie
  • b) Niezbędne akty prawne działania PROW
  • c) Cele zalesień i wymogi co do zalesianych gruntów
  • d) Sposoby naliczania pomocy finansowej
  • e) Wymogi zakładania upraw leśnych w ramach PROW
  • f) Niezbędna dokumentacja, Kontrola i sankcje (ograniczanie dopłat)
  • g) Klasyfikacja gruntów (rolne i leśne)
 2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.
  • a) Niezbędne akty prawne (m.in. aktualna Ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych itp)
  • b) Organy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i ich rola
  • c) Metody oddziaływania nadzorczego
  • d) Zrzeszanie się właścicieli lasów – zasady
  • e) Planowanie gospodarki leśnej – Uproszczony plan urządzenia lasu
  • f) Funkcje publiczne lasów
  • g) Cele i zasady gospodarowania lasami
  • h) Obowiązki właścicieli lasów prywatnych
 3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej.
  • a) Pojęcie produkcji leśnej, plonu, środków produkcji
  • b) Ryzyko prowadzenia produkcji leśnej
  • c) Sposoby minimalizacji czynników ryzyka, w tym pielęgnowanie i ochrona lasów
  • d) Zwiększanie opłacalności gospodarstwa leśnego – warunki pozyskiwania drewna oraz metody jego pozyskiwania
 4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania:
  • a) uprawy założone drogą sadzenia:
   • Pielęgnacja gleby i zwalczanie chwastów – dokonywanie nasadzeń uzupełniających
   • pielęgnowanie uprawy
   • Ochrona przed chorobami grzybowymi (np hubą korzeniową) i podstawowymi gatunkami szkodliwych owadów oraz zwierzyną leśną
   • Ochrona przeciwpożarowa
   • Czyszczenia wczesne
   • Czyszczenia późne
   • Trzebieże wczesne
   • Trzebieże późne
   • Cięcia rębne (rodzaje rębni)
   • pozyskiwanie drewna (zasady)
  • b) Lasy założone z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych.
   • omówienie zasad, uznawanie i utrzymanie sukcesji naturalnej
   • Pielęgnacja gleby i zwalczanie chwastów – dokonywanie nasadzeń uzupełniających
   • pielęgnowanie uprawy
   • Ochrona przed chorobami grzybowymi (np hubą korzeniową) i podstawowymi gatunkami szkodliwych owadów oraz zwierzyną leśną
   • Ochrona przeciwpożarowa
   • Czyszczenia wczesne
   • Czyszczenia późne
   • Trzebieże wczesne
   • Trzebieże późne
   • Cięcia rębne (rodzaje rębni)
   • pozyskiwanie drewna (zasady)
 1. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów.
  • Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w lasach.
  • Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania poszczególnych zabiegów.
  • Dobór właściwych środków zabezpieczających zdrowie i życie wykonawców prac
  • Dobór właściwych narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów.
 2. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia
  • Przegląd stanu uprawy
  • Sposób prowadzenia pielęgnowania gleby i zwalczania chwastów
  • Metody pielęgnowania uprawy leśnej
  • Wykonywanie czyszczeń wczesnych
  • Wskazanie skutków właściwie wykonanych zabiegów w sąsiednich drzewostanach o wieku starszym niż analizowana uprawa.
  • Ochrona przed chorobami grzybowymi (np hubą korzeniową) i podstawowymi gatunkami szkodliwych owadów oraz zwierzyną leśną
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Nasadzanie uzupełniające
 3. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia.
  • a) Przegląd stanu młodnika,
  • b) Wykonywanie zabiegu czyszczeń późnych,
  • c) Metody pielęgnowania młodnika
  • d) Wskazanie skutków właściwie wykonanych zabiegów w sąsiednich drzewostanach o wieku starszym niż analizowany młodnik.
  • e) Ochrona przed chorobami grzybowymi (np hubą korzeniową) i podstawowymi gatunkami szkodliwych owadów oraz zwierzyną leśną
  • f) Ochrona przeciwpożarowa
 4. Pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) w różnych fazach rozwojowych.
  • a) Przerzedzanie kęp samosiewu w wieku do 5 lat oraz starszych;
  • b) Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych połączonych z czerpaniem pożytków drzewnych.
  • c) Metody pielęgnowania tego typu lasu
  • d) Wskazanie skutków właściwie wykonanych zabiegów w sąsiednich drzewostanach o wieku starszym niż analizowany drzewostan.
  • e) Trzebież wczesna
  • f) Czyszczenie późne
  • g) Ochrona przed chorobami grzybowymi (np hubą korzeniową) i podstawowymi gatunkami szkodliwych owadów oraz zwierzyną leśną
  • h) Ochrona przeciwpożarowa
  • i) Nasadzanie uzupełniające

Wyrazy szacunku

Klaudia Kovacs

Sekretarz Zarządu SITR Oddział w Katowicach