Racjonalna gospodarka nawozami

W ramach działań prośrodowiskowych i promowanej przez resort rolnictwa koncepcji zrównoważonego rozwoju zainicjowana została ogólnokrajowa kampania informacyjna pn.: „Racjonalna gospodarka nawozami”.

 

Cele

Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich rolników ze szczególnym uwzględnieniem producentów rolnych gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN z informacją o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, która rozumiana jest jako świadome gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie pola, gospodarstwa, regionu, a także kraju, w celu efektywnego wykorzystania tych składników, dla uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej, jednak przy zachowaniu walorów środowiska glebowego i wodnego.

Działania

Kampania wskazuje na potrzebę łączenia aspektów ekonomiczno-produkcyjnych i środowiskowych w zarządzaniu nawozami. Prowadzone działania mają za zadanie budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki nawozami na opłacalność produkcji rolniczej i środowisko naturalne. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej ma przekonać rolników do potrzeby poprawy praktyk rolniczych w celu optymalizacji nawożenia i ograniczenia odpływu azotu i fosforu ze źródeł rolniczych do wód.

Partnerzy

Głównymi partnerami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy realizacji kampanii informacyjnej są Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Narzędzia

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w realizacji kampanii są materiały informacyjne w tym plakat i ulotka o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami. Jednocześnie w celu uzyskania szerokiego efektu informacyjnego w realizacji kampanii zakłada się wykorzystanie różnych środków przekazu tj. prasy, telewizji, radia czy Internetu. W celu popularyzacji zasad zrównoważonego zarządzania nawozami zostały opracowane strony internetowe dedykowane tym zagadnieniom, które dostępne są na stronach internetowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zamieszczonymi.

Więcej

link do strony Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach – http://iung.pl/dpr/