• Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

  Oddział Katowice

 • SITR

  jest pozarządową, samorządną, dobrowolną i zawodową organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników rolnictwa oraz specjalistów pokrewnych branż pracujących zawodowo w sektorze rolnym i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 • Główne cele SITR

  Celem SITR jest integrowanie środowiska rolniczego i jego otoczenia na rzecz rozwoju postępu naukowo- technicznego oraz podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego członków, ochrony zawodu oraz uprawnień specjalistów rolnictwa.

 • W ramach działań statutowych podejmowane są następujące działania:

  • organizowanie członków Stowarzyszenia w oddziałach, kołach, sekcjach, klubach.
  • popularyzacja wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz popieranie ruchu nowatorskiego, wynalazczego i racjonalizatorskiego;
  • prowadzenie specjalistycznego rzeczoznawstwa rolniczego w zakresie technologii rolniczych i rozwoju obszarów wiejskich oraz nadawanie specjalności zawodowych SITR,
  • współpraca ze szkołami, uczelniami i instytucjami rolniczymi oraz młodą kadrą inżyniersko- techniczną;
  • współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi;
  • działanie na rzecz integracji europejskiej, współdziałanie w kraju i za granicą w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich;
  • udział w pracach organów opiniodawczych i doradczych.